Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het systeem van gemeentelijke administratieve sancties stelt de gemeenten in staat om bepaalde “onburgerlijke gedragingen” die een negatieve impact hebben op de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, rechtstreeks te bestraffen.

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) ?

Een gemeentelijke administratieve sanctie is een beslissing van de sanctionerende ambtenaar om handelingen in verband met onburgerlijke gedragingen te bestraffen.
Bijvoorbeeld : hinderlijk parkeren, het gooien van afval op de openbare weg, geluidsoverlast (overdag en ’s nachts), graffiti, urineren op de openbare weg, hondenpoep, enz...

Welke verschillende soorten inbreuken zijn er ?

Er bestaan verschillende soorten inbreuken die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.
1. De zuiver administratieve inbreuken, zijnde inbreuken waarvoor uitsluitend een administratieve sanctie kan worden opgelegd (Art. 2. § 1, GAS-wet)
2. De gemengde inbreuken, dit zijn de strafrechtelijke inbreuken die met een GAS-boete kunnen gesanctioneerd worden
(Art. 3, GAS-wet)

Deze inbreuken kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën :

 • De zware gemengde inbreuken (artikel 3, 1°, GAS-wet)
 • De lichte gemengde inbreuken (artikel 3, 2°, GAS-wet)
 • De inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren (artikel 3, 3°, GAS-wet)

Welke verschillende soorten administratieve sancties zijn er ?

Er zijn vier soorten administratieve sancties (artikel 4 GAS-wet) :

 • De gemeentelijke administratieve boete (maximaal 350 euro en 175 euro voor minderjarigen),
 • De administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning,
 • De administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toelating of vergunning,
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een vestiging,

Wie legt de administratieve boetes op ?

De administratieve boete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.
De drie andere soorten sancties daarentegen worden opgelegd door het college van Burgemeester en Schepenen.

Welke zijn de alternatieve maatregelen ?

Er zijn twee soorten alternatieve maatregelen voor de administratieve sanctie die de sanctionerende ambtenaar kan voorstellen wanneer hij/zij dit passend acht :

 • gemeenschapsdienst (een opleiding en/of onbetaalde prestatie)
 • lokale bemiddeling (de aangerichte schade herstellen of  vergoeden of het conflict verzachten)

Waartoe leiden de alternatieve maatregelen ?

 • Een prestatie : de bemiddelaar stelt een symbolisch herstel voor bij een gemeentelijke of sociale dienst. Voorbeelden: een speelplein of park schoonmaken, helpen in een sociaal restaurant, huiswerkhulp bieden, de vzw Operatie Thermos helpen;
 • Een eigen voorstel : de persoon neemt het initiatief om zelf een voorstel te doen en een symbolisch herstel aan te bieden. Voorbeelden: een burgeractie, toenadering zoeken tot het slachtoffer, de materiële schade herstellen, schriftelijke excuses;
 • Een herinnering aan de wettelijke verplichtingen : dit proces beperkt zich tot een ontmoeting met de overtreder zonder een symbolisch herstel op te leggen;
 • Een schadeloosstelling : er wordt overeengekomen dat de overtreder de veroorzaakte schade zal vergoeden, rechtstreeks bij het slachtoffer of via de bemiddelaar.

Wie is belast met de alternatieve maatregelen ?

De lokale bemiddelaar is, namens de sanctionerende ambtenaar, belast met de uitwerking en opvolging van alle fasen van de procedures inzake alternatieve maatregelen.

Klacht tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Reglementen & belastingen

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&...

Contact

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
G: 02 220 26 45

Bemiddelaar (GAZ)

Sterrenkundelaan 12
1210 Brussel
Vincent De Raet

 

 

Laatst gewijzigd: 19.02.2024