Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan:

Kinderbegeleider M/V/X

26/01/2022

Over het contract

 • Type aanbod : Tewerkstelling
 • Hoedanigheid : Werknemer
 • Type contract : CBD, vervanging
 • Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

 • Taal aankondiging : Nederlands
 • Titel van de functie : Kinderbegeleider M/V/X
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
KDV Joost-e-Fien

Beschrijving van de functie

Onze troeven:

kleinschalig multicultureel kinderdagverblijf , gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (metro, bus, trein) laagdrempelig, collegiale sfeer, begeleiding op de werkvloer, wekelijks teamoverleg, bijscholing tijdens de werkuren,....

Diplomavoorwaarden:

BSO 3de graad kinderzorg + 7de jaar   of
TSO sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, jeugd en gehandicaptenzorg, verpleegaspirant  of
Hoger onderwijs van sociale promotie of dagonderwijs richting sociale en/of pedagogische wetenschappen of
BSO 3de graad  Ziekenhuisverpleegkunde + 7de jaar
tewerkstelling 5 dagen per week van maandag tot vrijdag (36u/week)
maaltijdcheques en gratis openbaar vervoer
uurrooster tussen 7u 10 en 18u20, wekelijks wisselend op donderdag
taalkennis: Nederlands vlot gesproken en geschreven ; kennis van andere talen is een plus maar geen vereiste
communicatief vaardig zijn is een must
respect voor het pluralistisch karakter
ervaring in de sector is een pluspunt, motivatie geeft de doorslag

Voordelen van de functie:

 • Voltijds contract (36u/week).
 • Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé-sector.
 • Bezoldiging volgens weddeschaal niveau C die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 • 100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, MIVB, de Lijn, TEC).
 • Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose LAEVERS -
Taal : Nederlands

Verantwoordelijke van de cel Communicatie

Over het contract

Type contract : COD, Contract van onbepaalde duur
Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

 • Taal aankondiging en gevraagde functie
 • Taal aankondiging : Frans
 • Titel van de functie : Verantwoordelijke van de cel Communicatie
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Beschrijving van de functie

Inhoud van de functie

Onder de leiding van het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeentesecretaris :

 • Vertalen van het communicatiebeleid in concrete acties ;
 • Zorgen voor de implementatie en het gebruik van de verschillende communicatiekanalen om de duidelijkheid en doeltreffendheid van de communicatie te waarborgen ;
 • Op die manier een professioneel en homogeen imago garanderen van de gemeente.

Taken

 • Bijdragen tot de communicatiestrategie door actief deel te nemen aan de uitvoering ervan ;
 • Vertalen van het communicatiebeleid in een operationeel communicatieplan met gebruik van diverse verspreidingstechnieken en ervoor zorgen dat het plan wordt uitgevoerd ;
 • Beheren van communicatieprojecten door ondersteuning van interne contacten (College van Burgemeester en Schepenen, Directiecomité, Departementen, Directies, enz...) ;
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het communicatieplan en verslagen opstellen over de resultaten van de uitgevoerde communicatieacties ;
 • Verlenen van technische en operationele ondersteuning bij het gebruik van de verschillende verspreidingskanalen ;
 • Zorgen voor de organisatie van informatie op de verschillende bestaande communicatiedragers ;
 • Schrijven van artikels voor gemeentelijke en andere publicaties ;
 • Zijn/haar kennis voortdurend bijwerken om communicatie te verstrekken die aansluit bij de huidige evoluties ;
 • Plannen, organiseren, aansturen en coördineren van de administratie en de interne en externe activiteiten van de Cel Communicatie ;
 • Zorgen voor de samenhang van de taakverdeling tussen de personeelsleden van de Cel Communicatie, voor de vaststelling van de concrete doelstellingen die de ambtenaren moeten bereiken en de goede communicatie van alle informatie die nuttig is voor de uitvoering van hun opdrachten ;
 • Toezien op de naleving van wetten en procedures.

Beschrijving van het profiel

Profiel

 • Universitair niveau - Bachelor/Master in de communicatie ;
 • Kennis van de werking van de gemeente is een troef ;
 • Opleiding teambeheer en conflictoplossing gewenst ;
 • Vermogen om te onderhandelen ;
 • Georganiseerd en communicatief ;
 • Pedagogische ervaring in de ruime zin gewenst.

Voordelen van de functie

Aanbod

 • voltijds contract van onbepaalde duur ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,75 € gedeelte werkgever) ;
 • valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • taalvergoeding (mits voorleggen van het behaalde taalcertificaat)
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • gratis openbaar vervoer MIVB-netwerk ;
 • flexibel uurrooster.

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose Laevers

 

PREVENTIEADVISEUR M/V/X

Over het contract

Type aanbod : Tewerkstelling
Hoedanigheid : Werknemer
Type contract : CBD, vervanging
Adres van de werkplaats : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

Taal aankondiging : Nederlands
Titel van de functie : PREVENTIEADVISEUR M/V/X
Aantal in te vullen vacatures : 1
Aantal jaren ervaring : 3

Beschrijving van de onderneming
Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Beschrijving van de functie

Domein 1 : Algemeen preventieplan en jaarlijks actieplan 
Domein 2 : Beheer van de dienst IDPB
Domein 3 : Advies inzake werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen  
Domein 4 : Kennisgevingen aan de autoriteit
Domein 5 : Relaties met interne en externe partners inzake welzijn op het werk
Taken en verantwoordelijkheid :

Domein 1 : Algemeen preventieplan en jaarlijks actieplan

Taken :
In het kader van de voortdurende analyse van de risico's, de opstelling en aanpassing van het algemene preventieplan en het jaarlijkse actieplan :
a) frequente en systematische bezoeken uitvoeren aan de werkplaatsen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de autoriteit, hetzij zo spoedig mogelijk op vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers ;
b) op eigen initiatief of op vraag van de autoriteit of van de betrokken werknemers de arbeidsplaatsen onderzoeken wanneer de werknemers die er werken aan een verhoogd risico of aan nieuwe risico's zijn blootgesteld ;
c) ten minste eenmaal per jaar samen met de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer een grondig onderzoek van de arbeidsplaatsen en werkposten verrichten ;
d) een onderzoek instellen naar arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan ;
e) verrichten van nuttige, noodzakelijke en relevante onderzoeken, studies en inspecties voor de verbetering van het welzijn van de werknemers ;
f) uitvoeren of laten uitvoeren van analyses of controles onder de voorwaarden vastgesteld door de wet en haar uitvoeringsbesluiten ;
g) kennis nemen van de productieprocessen, werkmethoden en werkprocédés, deze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de daaraan verbonden risico's te verminderen ;
h) de nodige documentatie bijhouden ; 
i) in geval van nood en wanneer de directie niet kan worden ingeschakeld, de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of de hinder weg te nemen ;
Verantwoordelijkheid :
Volledig op het rechtsgebied van de dienst waarmee hij/zij belast is.

Domein 2 : Beheer van de dienst IDPB

Taken :
In het kader van het beheer en de werking van de dienst :
a) opstellen van maandelijkse rapporten ;
b) opstellen van het jaarverslag ;
c) opstellen van fiches van arbeidsongevallen ;
d) verrichten van onderzoeken en opstellen van gedetailleerde verslagen over ernstige arbeidsongevallen
e) toezicht houden op de administratieve, technische, budgettaire en financiële middelen van de dienst IDPB
f) jaarlijks een grondige transversale analyse uitvoeren en opstellen.
Verantwoordelijkheid :
De periodiciteit en de kwaliteit van de rapporten waarborgen. Ervoor zorgen dat de fiches van arbeidsongevallen systematisch worden bijgewerkt. De dienst en het werk van de medewerkers organiseren.


Domein 3 : Advies inzake werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen

Taken
• Opstellen, invullen en ondertekenen van documenten bij de aankoop, het gebruik en het onderhoud van werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, onder verwijzing naar Titel VI: Werkuitrusting en Titel VII: Persoonlijke beschermingsmiddelen van de Code voor het welzijn op het werk
• Risicoanalyses uitvoeren in het kader van de aankoopprocedure "drie groene lichten"
• Deelnemen aan de voorlopige oplevering van uitrustingen
• Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
Naleven van de relevante procedures

Domein 4 : Kennisgevingen aan de autoriteit

Taken
Bijhouden van de kennisgevingen die, overeenkomstig de wet en de uitvoeringsbesluiten, aan de autoriteit moeten worden toegezonden.
Verantwoordelijkheid
Naleven van de relevante procedures


Domein 5 : Relaties met interne en externe partners inzake welzijn op het werk

Taken
• De samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk organiseren op het vlak van risicobeheer, informatie, opleiding en sensibilisering van de werknemers inzake welzijn op het werk
• Deelnemen aan uitwisselingen met collega's Preventieadviseurs van privé- of openbare ondernemingen
• Coördineren van het intimidatiebeleid overeenkomstig de betreffende wetgeving
• Samenwerken met de vertegenwoordigende Werknemersorganisaties (vakbonden).

Beschrijving van het profiel

Toezien op een kwaliteitsvol partnerschap

Profiel van vaardigheden en diploma's

Preventieadviseur

Diploma dat toegang geeft tot niveau 2 (assistent) van de administratie, alle diploma's samen.
Daarnaast met vrucht een aanvullende opleiding hebben gevolgd voor het tweede niveau van Preventieadviseur, erkend door de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg.
Ervaring als preventieadviseur is een pluspunt
Kennis van de verschillende werkterreinen
Analytisch en synthetisch vermogen
Redactionele vaardigheden
Zin voor organisatie
Vermogen tot initiatief nemen
Zin voor onderhandeling
Vermogen om conflicten te beheersen
beheersing van informaticaprogramma’s Office

Algemene vereisten om te mogen solliciteren

Statutaire werknemer zijn en slagen voor de interne selectieprocedure met betrekking tot bovenvermeld vaardigheidsprofiel.

Voordelen van de functie

Voltijds contract (36u/week).
Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé-sector.
100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, MIVB, de Lijn, TEC).
Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Contactpersoon : Mevr. Marie-Rose LAEVERS
E-mailadres :
Taal : Nederland

 

ADJUNCT-PREVENTIEADVISEUR M/V/X

Over het contract

Type aanbod : Tewerkstelling
Hoedanigheid : Werknemer
Type contract : CBD, vervanging
Adres van de werkplaats : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

Taal aankondiging : Nederlands
Titel van de functie : ADJUNCT-PREVENTIEADVISEUR M/V/X
Aantal in te vullen vacatures : 1
Aantal jaren ervaring : 3

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Beschrijving van de functie

Als lid aangesteld bij de IDPB (1), die ressorteert onder het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, en onder het gezag van het Overlegcomité, ondersteunt u de preventieadviseur in al zijn dagelijkse taken van bijstand en advies aan de overheid bij de bepaling en de uitvoering van een beleid voor de preventie van beroepsrisico's en de gezondheid van de werknemers; controle op de toepassing van de wettelijke verplichtingen; verbetering van de werkorganisatie en -omgeving door aanpassing van de arbeidsomstandigheden; controle op de vooruitgang van de kennis van de veiligheidsproblemen en de technieken om deze op te lossen;
juridisch en technisch toezicht inzake veiligheid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden;
coördinatie van de werkzaamheden van het Comité; deelname aan de sensibilisering en opleiding van het gemeentepersoneel en opvolging van de professionele en preventieve geneeskunde

BESCHRIJVING VAN DE TAKEN

Ondersteuning van de Preventieadviseur bij het dagelijks beheer van de IDPB :

 • Opstellen van risicoanalyseverslagen
 • Opstellen van het algemeen preventieplan en het jaarlijks actieplan en deze bijwerken
 • Opstellen van analyse- en identificatieverslagen van incidenten en arbeidsongevallen, actieplannen en arbeidsplaatsen en werkposten
 • Opstellen van instructies en/of bijwerkingen (evacuatieplan, brand, gebruik van werkuitrusting...)
 • Opstellen van diverse verslagen voor het College
 • Verzorgen van het secretariaat van het Overlegcomité (notulen van de vergaderingen, kennisgevingen...)
 • Briefwisseling tussen de verschillende partners (EDPB (2), inspectie, werknemersvertegenwoordigers, hiërarchische lijn...)
 • Archivering
 • Zoeken naar informatie


Beschrijving van het profiel

 • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs en/of een getuigschrift basisopleiding preventieadviseur en/of bereid zijn tot het volgen van specifieke veiligheidsopleidingen
 • Ruimdenkend, behulpzaam en discreet zijn
 • Zelfstandig en efficiënt werken met oog voor detail
 • Stress kunnen beheersen
 • Belangstelling tonen in preventie- en veiligheidsbeheer

Zijn pluspunten :
✔ Kennis van het Nederlands
✔ Praktische kennis van kantoor- en communicatiesoftware ( Word, Excel, PowerPoint, Outlook...)

(1) lees Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
(2) lees Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk


Voordelen van de functie

Voltijds contract (36u/week).
Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé-sector.
100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, MIVB, de Lijn, TEC).
Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Contactpersoon : Mevr. Marie-Rose LAEVERS
E-mailadres :
Taal : Nederlands


De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 18.05.2022