Preventie

De dienst Preventie heeft tot doel om het welzijn, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken van de gemeente te versterken. Deze dienst verzekert een aanwezigheid in de openbare ruimte, de straten, op pleinen en in groene ruimten, ontvangt inwoners - of andere personen die verbonden zijn aan Sint-Joost – voor bemiddeling van conflicten, voor sociale problemen, voor psychologische hulp of begeleiding. Een jongere over wie men zich zorgen maakt ? Een alleenstaande bejaarde ? Een probleem met schulden, vragen over verslaving, radicalisering, zelfmoord, geweldsituatie of stalking, ... of gelijk welk ander levensprobleem ? Kortom, bij conflict, ongerustheid of nood aan informatie is de dienst preventie beschikbaar. Ook al kan de dienst preventie niet alles oplossen, haar werkers kunnen naar u luisteren, u steunen, bepaalde problemen oplossen en samen met u zoeken wie u het best zou kunnen helpen.

Uit welke ploegen bestaat de dienst Preventie, en waar zijn ze gevestigd ?

De dienst Preventie bevindt zich in het Preventiehuis, Brialmontstraat nr. 23.

Je vindt er de coördinatie en verschillende ploegen, namelijk de Cel Scholen, de Cel Insluiting, het Sociaal preventiecentrum – Houwaert, de polyvalente Preventieambtenaren.

Andere Preventieploegen bevinden zich in de lokalen van verschillende wijken, de straatwerkers in de Sint-Franciscusstraat nr. 49, de gemeenschapswachten in de Molenstraat nr. 137-139, het sociaal preventiecentrum – Noord, in de Kruidtuinstraat nr. 59, het sociaal preventiecentrum – Verbond in de Verbondstraat nr. 20, Interculturele bemiddeling in de Merinosstraat nr. 1c. De ploegen beheren tevens 3 zalen, één ervan is voornamelijk bestemd voor de opvang van daklozen, in de Gillonstraat nr. 35, de 2 andere zijn polyvalente zalen bestemd voor de inwonersgroepen en verenigingen van Sint-Joost, voor alle soorten van activiteiten (maar niet voor privé-feesten), gelegen in de Uniestraat nr. 10 en de Merinosstraat nr. 1b.

Met andere woorden, sommige ploegen opereren op straat, andere verwelkomen u in hun kantoren of in een zaal voor gezellige activiteiten.

Een groot gedeelte van hun werktijd speelt zich af in de openbare ruimte, waar de gemeenschapswachten, de straatwerkers, de sociale straatwerkers en de polyvalente preventieagenten (PPA) toezien op een aangename sfeer, deelnemen aan de informatiecampagnes voor het publiek, tot de orde roepen, raad geven, als bemiddelaar optreden bij veiligheids- of wegproblemen, de inwoners begeleiden naar de gepaste diensten en tussenkomen in de meest uiteenlopende situaties. Ze zijn herkenbaar als gemeentewerkers door hun uniform voor bewakers of door hun badge.

De voornaamste doelstellingen van Preventie zijn :

  • de verbetering van het samenleven : behoud van de aangename sfeer, waardering van de openbare ruimte als plaats voor ontmoetingen en uitwisselingen

De straatwerkers voeren sensibiliseringsacties over respect voor zowel personen als voor de openbare ruimte en de regels hier rond, die werden opgenomen in het politiereglement alsook in de richtlijnen met name voor de ophaling van afvalstoffen en de openbare netheid.

  • de verhoging van het veiligheidsgevoel : zowel op het vlak van zichtbare aanwezigheid als in de strijd tegen schooluitval, de strijd tegen onwellevendheden als bij de bemiddeling van conflicten.

De dienst stelt zich op in de wijken door de ploegen van de Centra voor sociale preventie en interculturele bemiddeling, de basisbemiddeling, de zichtbare aanwezigheid in de openbare ruimte, en de sportieve en culturele animaties in zalen of in groene ruimten. De verdeling van de straatwerkers in zones laat toe om jongeren te ontmoeten en te mobiliseren voor projecten geleid door de dienst Preventie, soms in partnerschap met andere diensten zoals de dienst Jeugd of de lokale verenigingen.

Aansluitend op dit terreinwerk ontfermen de sociale permanenties zich over situaties waarbij individuele of collectieve bemiddeling vereist is, of waarbij sociale steun moet worden verleend voor problemen in verband met werkloosheid, kwetsbaarheid, onbewoonbaarheid, problemen met huisvesting, gezondheid enz.

De dienst Preventie ontwikkelt een reeks plaatsen waar de personen, in functie van hun vraag, kunnen worden georiënteerd om zich te integreren in een ruimte voor ontmoetingen, gezelligheid en ontplooiing, en tegelijk het respect bewaren voor deze plaatsen. Het preventiewerk laat de politie toe om zich te concentreren op haar essentiële opdrachten en taken waaronder de strijd tegen de criminaliteit.

De dienst Preventie wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via haar nieuwe structuur genaamd Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), vervolgens door de Federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, vervolledigd door de eigen gemeentelijke fondsen.

De coördinatie van de dienst Preventie, die de spil is tussen de verschillende partijen, ministeries, gemeentelijke overheid, ploegen, bevolking en partnerdiensten, blijft voortdurend toegankelijk voor de inwoners van de gemeente.

Elke probleemsituatie kan worden gemeld, de coördinatie zal de tijd nemen om te luisteren en advies te geven over waar men terecht kan, bij één van de preventieploegen, bij de gemeente of daarbuiten.

Preventiedienst

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Coördinatie
Christine Pauporté
Gemeenschapswachten
Straatwerkers
Cel scholen
Jamila Bouhjar
La Maraude
Sociale Preventie Centrum Houwaert (SPC-H)
Sociale Preventie Centrum Alliance (SPC-A)
Mikail Koca
Sociale Preventie Centrum Nord (SPC-N)
3de leeftijd dienst
Hanane Yahhou
Polyvalente preventieambtenaren (PPA)
Choukri M'khrchef
Cel Interculturaliteit
Sociale werkers
Cel Noordwijk
Buurtbemiddeling

Laatst gewijzigd: 22.01.2019