Sint-Joost net 7d/7!

Sint-Joost net 7d/7!

Zie Foto's album

Netheid is een zaak van iedereen, laat ons samen in beweging komen !

Er dient te worden aan herinnerd dat om goed te leven in Sint-Joost iedereen verantwoordelijk is voor zijn afval. Er zijn verschillende gratis manieren om vuilnis en versleten voorwerpen op te ruimen... : ophaling aan huis door Net Brussel of door de gemeente, containerparken, … Aarzel niet om er gebruik van te maken !

​Netheidsplan 2020 - 2025

Het College heeft tot doel om aan de noden inzake netheid te beantwoorden door middel van een efficiënt dagelijks beheer van de gemeente.
De Gemeente wenst immers haar inspanningen op het vlak van Openbare netheid voort te zetten en uit te breiden en op die manier een sleutelrol te spelen in het Brussels Gewest met het oog op « ZERO WASTE ».

In het kader van het vorige “Netheidspan” heeft de Gemeente sensibiliserings- en informeringsacties gevoerd voor het grote publiek en specifieke doelgroepen.

 • De ploeg van vegers werd uitgebreid en de dagelijkse werktijden werden uitgebreid met de oprichting van een tweede ploeg om een 7 dagen op 7 reiniging van de wegen te verzekeren van 6u30 tot 20u.
 • Het aantal openbare vuilnisbakken werd verhoogd van 200 naar 360.
 • Er werden 5 hondentoiletten vernieuwd (vernieuwde terreinen, nieuwe signalisatie) en in de buurt werden verdelers van hondenpoepzakjes geplaatst.
 • Een eerste ingegraven glascontainer werd geïnstalleerd, Leopold Lendersstraat.
 • De gemeente is tevens overgegaan tot verschillende investeringen in aangepast materiaal (1 hoge drukreiniger op aanhangwagen, 2 kärchers, 11 veegwagens, 4 afvalzuigers, werkuitrustingen,…) en voertuigen (2 compostbakken, 1 kleine veegmachine, 3 lichte vrachtwagens).
 • De diensten aan de bevolking, zoals het Containerpark en de ophaling van grofvuil aan huis, werden verbeterd en uitgebreid.
 • Het belastingreglement inzake Netheid werd twee maal gewijzigd en aangepast.

Dit nieuwe « VIJFJARENPLAN VOOR DE NETHEID » zal bijzondere aandacht besteden aan de inwoners, maar tevens aan de gemeentelijke administraties, de crèches, de scholen en de bedrijven teneinde de algemene netheidsstaat van de wegen te verbeteren.

Deze doelstelling kan dus worden bereikt op basis van dezelfde overwegingen als deze voorzien op gewestelijk niveau via het « GEWESTELIJK HULPBRONNEN- EN AFVALBEHEERPLAN », door de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en de consumptiepraktijken te veranderen. Het verbeteringsproject is voorzien op korte termijn,
maar we stellen ons 5 jaar voorop voor de uitvoering van alle geplande acties.

Dit nieuwe Plan zal dus een instrument zijn om de Gemeente te helpen de leefomgeving van haar inwoners te verbeteren door de hoeveelheid afval die in de openbare ruimte aanwezig is te verminderen en door de kanalen voor hun verwijdering en verwerking te verbeteren.

Dit Plan is niet statisch, het is bedoeld om te evolueren en kan worden aangepast aan de situaties die zich voordoen in de sector van de Openbare netheid.

​Netheidsplan 2013-2017

Gestimuleerd door het College van Burgemeester en Schepenen heeft de gemeente bij het begin van de  legislatuur een heus actieplan opgesteld : het Netheidsplan 2013-2017. Verklaarde doelstelling : de  kampioenen worden van openbare netheid om het imago van Sint-Joost te verbeteren en het onveiligheidsgevoel van haar inwoners en van de voorbijgangers te verminderen. Zo zal 11 miljoen euro over  6 jaar worden vrijgemaakt voor investeringen in personeel en materiaal. Na de straatreiniging 7/7, de verstrenging inzake sancties tegen onwellevendheden door de wijziging van het Belastingreglement, de sensibiliseringscampagne in 8 talen, de jaarlijkse organisatie van de Netheidsdag, de verhoging van het aantal openbare vuilnisbakken (+ dan 300) en onlangs de lancering van de ophaling van organisch afval, wenst de gemeente de uitdaging aan te gaan die zij zich heeft vooropgesteld.
De 8 acties worden gedetailleerd in het Netheidsplan 2013-2017waarvan de pdf-versie hieronder kan worden gedownload.

 1. Informatie en Sensibilisering rond Openbare netheid – acties « Grote publiek »
 2. Informatie en Sensibilisering rond Openbare netheidsacties gericht op « Specifieke doelgroepen »
 3. Preventie en strijd tegen specifieke onwellevendheden : sluikstortingen
 4. Preventie en strijd tegen specifieke onwellevendheden : hondenuitwerpselen, graffiti, wildplakken en andere onburgerlijk gedrag
 5. Repressie van de onwellevendheden en de openbare vervuiling : goedkeuring van een nieuw Belastingreglement
 6. Verbetering van de infrastructuren en van het terreinwerk, nieuwe netheidsacties
 7. Reiniging van de wegen en de straatkolken
 8. Het voorbeeld geven : sortering en recyclage binnen het Gemeentebestuur

 

Wie doet wat op het vlak van Netheid ?

De gemeente – dienst Openbare netheid

Van maandag tot zondag, van 6u30 tot 20u30 doorkruisen de 60 Netheidsagenten (geel hesje) de straten. Elke ploeg heeft de opdracht om voor iedereen een aangenaam, schoon en milieuvriendelijk leefkader te verzekeren :

 • Onderhoud van de gemeentelijke wegen 7d / 7 : de agenten (geel hesje) vegen de straten, ledigen de vuilnisbakken, ledigen de straatkolken, reinigen met water, strooien zout bij sneeuwval,...
 • Inzamelen van sluikstortingen
 • Ophaling aan huis van grofvuil op afspraak (ieder huishouden heeft recht op een gratis ophaling van 2 m3 grofvuil 2 maal per jaar).
 • Beheer van het containerpark (Schietschijfstraat 20)
 • Onderhoud van de hondentoiletten
 • Concentratie en onderhoud van de straatvuilnisbakken (350)
 • Installatie en onderhoud van de vloerasbakken (10)
 • Anti-graffiti operaties
 • Repressie van vervuilend gedrag
 • Sensibilisering rond sorteren-recyclage (deur-aan-deur, verspreiding van drukwerk, specifieke animaties tijdens evenementen)

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Het agentschap Net Brussel

 • Onderhoud van de gewestelijke wegen : de agenten (oranje hesje) vegen de straten, ledigen de vuilnisbakken en de straatkolken.
 • Ophaling aan huis van huishoudelijk afval (witte, gele, blauwe, groene en oranje zakken).
 • Gratis ophaling aan huis ban grofvuil ( ieder huishouden heeft recht op een gratis ophaling van 3 m3 grofvuil één maal per jaar).
 • Ophaling van chemische afvalstoffen in ophaalpunten
 • Onderhoud en lediging van de glasbollen
 • Terbeschikkingstelling van 2 gewestelijke containerparken open 7d/7

De burgers

Uw afval sorteren, goede gewoonten aannemen door de ophaaldata te respecteren, maken het u mogelijk om een tweede leven te geven aan al uw afvalstoffen en om de ecologische en financiële kost van hun verwerking te verlagen.

Vandaag en morgen rekenen wij op u om :

 • Rekening te houden met de data en uren voor de afvalophaling.
 • De richtlijnen te volgen van de selectieve sortering (verplicht in het Brussels Gewest sedert 1 januari 2010)
 • De zichtbare vervuiling te beperken. De ophaling van sluikstortingen mobiliseert dagelijks agenten die reeds druk bezig zijn met het normale onderhoud van de wegen.

De politie

Ze stelt een proces-verbaal op voor iedere persoon die verantwoordelijk is voor vervuilende handelingen op basis van de « Top 10 » opgesteld en geharmoniseerd door het Brussels Gewest.
Twee gemeentelijke ambtenaren van de dienst Openbare netheid zijn eveneens beëdigd om het Gemeentelijk belastingreglement vast te stellen en te doen toepassen.

Ieder jaar wordt een « Netheidsdag » georganiseerd in het voorjaar met de inwoners en de gemeentediensten. De inwoners worden uitgenodigd om voor één dag « Netheidsambassadeurs » te worden in hun wijk. Ze schenken een beetje van hun tijd en energie om de trottoirs te reinigen en worden daarbij vrolijk begeleid door de rondtrekkende optocht van de Netheidsdienst, die zorgt voor een gezellige animatie bij de reiniging van de openbare ruimte.

Andere operatoren

Naast de 2 voornaamste Netheidsoperatoren kan de gemeente rekenen op :

 • Leefmilieu Brussel (BIM) dat het onderhoud en de reiniging van de gewestelijke parken voor haar rekening neemt
 • de Dienst groene ruimten van de gemeente, die instaat voor het onderhoud en de reiniging van de gemeentelijke parken
 • de openbare vervoersmaatschappij MIVB, die de netheid verzekert van haar eigen infrastructuren
 • de dienst Preventie van de gemeente (Gemeenschapswachten) om de informatie te verzekeren alsook de politiediensten om tot de orde te roepen en sancties uit te voeren.

Belastingreglement Netheid

Laatst gewijzigd: 20.02.2023