Gelijke Kansen

Met de opname van Gelijke Kansen (GK) in haar bevoegdheden in 2008 heeft de Gemeente Sint-Joost-ten-Node haar engagement naar voren gebracht om Gelijke Kansen in al zijn vormen te verdedigen, in zijn transversale dimensie, en dit in nauwe samenwerking met alle gemeentelijke diensten.
De Gemeente Sint-Joost is zich ervan bewust dat iedereen anders is, dat elk verschil een rijkdom op zich en een meerwaarde vormt, ten dienste van het samen bouwen, in diversiteit voor meer gelijkheid, en bevordert de Gelijke Kansen door middel van de volgende 4 prioritaire pijlers :

 • De gelijkheid vrouwen-mannen
 • De strijd tegen gendergeweld (strijd tegen partner- en familiaal geweld, tegen gedwongen huwelijken, tegen intimidatie, …)
 • Handicaps
 • De strijd tegen homofobie

Naar aanleiding van de evolutie en de alomtegenwoordigheid van het onderwerp GK in alle sectoren, heeft het Gemeentecollege begin 2020 beslist om de Dienst Gelijke Kansen op te richten, die aldus een volwaardige gemeentelijke dienst is geworden met een ploeg die klaar is voor elke uitdaging, ten dienste van de bevordering en de verdediging van Gelijke Kansen voor iedereen.

Gelijkheid vrouwen-mannen

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft in februari 2011 het Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven ondertekend, waarmee zij zich actief inzet voor de uitvoering van "gendermainstreaming" in haar beleid.
De bevordering van de gelijkheid vrouwen-mannen wordt geconcretiseerd in verschillende vormen op het Tennoodse grondgebied:

"Fonds LGBTIQ : All gender bibliotheek"

Het All Gender fonds in de Franstalige gemeentelijke bibliotheek werd opgericht in 2009 dankzij subsidies van de Federatie Wallonië-Brussel en het gemeentelijk budget van de Dienst  Gelijke Kansen. Deze reserve bevat ongeveer 800 documentaire- en fictieboeken tegen genderstereotypen en discriminatie in de afdelingen voor jongeren en volwassenen.  De Franstalige Tennoodse bibliotheek is een van de eerste die zo'n grote voorraad boeken heeft aangelegd voor de bevordering van de genderdiversiteit in het Brussels Gewest.  Daardoor is ze een referentie voor de inrichting van andere Franstalige openbare bibliotheken. Deze collectie wordt jaarlijks aangevuld en wordt gepromoot door het gemeentepersoneel van de bibliotheek, in nauwe samenwerking met de dienst Gelijke Kansen, alsook via diverse en gevarieerde activiteiten, in partnerschap met de Tennoodse verenigingen.
https://bibliothequedesaintjosse.com/

Organisatie van thematische conferenties

De afdeling Gelijke Kansen organiseert regelmatig thematische conferenties om te sensibiliseren rond de kwestie gelijkheid van vrouwen-mannen.

Initiatieven van lokale verenigingen die gesteund worden door onze Gemeente

Het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node verleent financiële en materiële steun aan de acties van lokale verenigingen die de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Feestelijke optocht voor vrouwenrechten: "Jeanneke fait sa java"

In 2016 lanceerde de vzw "La Voix des Femmes" met de steun van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node "Jeanneke fait sa java", een feestelijke optocht om de Tennodenaars te sensibiliseren rond vrouwenrechten, sociale gemengdheid en gelijkheid van vrouwen-mannen in de openbare ruimte.
http://lavoixdesfemmes.org/web/

Sint-Joost en genderkwesties (« Semaine genreS »)

Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen draagt de Dienst Gelijke Kansen bij aan het project "Saint-Josse à l'heure des questions de genres", een initiatief van de vzw "Sima", in samenwerking met de lokale verenigingen en de Franstalige gemeentelijke bibliotheek. Tijdens deze weken, die rond 8 maart worden georganiseerd, vinden culturele activiteiten plaats zoals filmdebatten, tentoonstellingen, opleidingen, vertellingen van verhalen in gebarentaal en theaterstukken om de bezinning rond genderkwesties mogelijk te maken.
www.simaasbl.be

Opleidingen en sensibiliseringsacties

De dienst Gelijke Kansen organiseert regelmatig sensibiliseringsacties rond het thema  gelijkheid van vrouwen en mannen voor het gemeentepersoneel en/of het grote publiek.
In de gemeente Sint-Joost-ten-Node werd onder meer het toneelstuk "MYZO! Les Djinns au fond des caves" opgevoerd, een productie van het Darouri Express Collectief die handelt over feminisme en vrouwenhaat.
In 2017 werd een opleiding en bewustmaking georganiseerd rond het doorbreken van genderstereotypen voor de gemeenschapswachten, de animatoren, de straathoekwerkers en de maatschappelijk werkers van de gemeentelijke jeugd- en preventiediensten. Deze boden de gelegenheid om na te denken over het thema van de gelijkheid vrouwen-mannen, om het begrip gender aan te kaarten en om hulpmiddelen aan te reiken voor actoren op het terrein. Dit project werd gerealiseerd met de steun van de GOB Brussel Plaatselijke besturen.

Gendergevoelige begroting/Gender budgeting

Sedert 2017 beschikt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node over een "genderbudget", met name voor Human Resources, Stadsvernieuwing, Communicatie, Mobiliteit en Lokale en Internationale Solidariteit, met als doel deze praktijk uit te breiden naar andere domeinen.
Sedert eind 2018 bestaat het College van Burgemeester en Schepenen uit 4 vrouwen en 4 mannen, overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel en getrouw aan de verdediging van de rechten van de vrouw.

Gender Budgeting 2020
Gender Budgeting 2019
Gender Budgeting 2018
Gender Budgeting 2017

Wat is “Gender budgeting” of gendergevoelige begroting?

Een begroting is de vertaling in cijfers van een economisch en sociaal project, waarin de beleidsintenties en de sociale prioriteiten worden weergegeven die tot uiting komen in de acties die worden uitgevoerd.
«Gendergevoelige begroting (of "gender budgeting" in het Engels) is een analyse en een vooronderzoek van de begrotingen in functie van hun impact op vrouwen en mannen, waarbij hun rollen worden erkend alsook het gratis werk en hun specifieke noden en verhoudingen binnen de maatschappij. Ze past in het kader van de gender mainstreaming » . (« Le Monde selon les femmes, Genre et budget », Brussel, 2015, p. 7)
De Raad van Europa en haar « specialistengroep inzake gender budgeting » definiëren gender budgeting als : « een toepassing van de geïntegreerde benadering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het begrotingsproces. Dit houdt een evaluatie in van de bestaande begrotingen met een genderaspect op alle niveau's van het begrotingsproces, alsook een herstructurering van de inkomsten en de uitgaven met het doel om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen ».
Gender budgeting is dus een analyse vanuit het genderoogpunt van alle vormen van publieke uitgaven en inkomsten en de inventaris van hun rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen. Gender budgeting is een specifieke vorm van budgettering georiënteerd op resultaten.

Strijd tegen gendergeweld

Platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld

Het gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld werd opgericht in 2009, in partnerschap met de eerstelijnsverenigingen die actief zijn voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, met als doel partner- en gezinsgeweld te bestrijden, met name door middel van de volgende doelstellingen: tot stand brengen van een werknetwerk tussen eerstelijnsprofessionals, informatie voor de inwoners en  communicatie en uitvoering van specifieke projecten.
In dit kader werd in 2013 een samenwerkingscharter ondertekend tussen de partners en de gemeentelijke autoriteiten.
Hierbij enkele van de thema’s die op de bijeenkomsten van het Gemeentelijk Platform werden aangekaart : "Politiewerk bij de opvang en ondersteuning van slachtoffers van geweld", "Het Verdrag van Istanbul", "Oudervervreemding", enz.
Daarnaast heeft het Platform brochures en folders ontworpen om slachtoffers van partner- en familiaal geweld te informeren.
De brochure "Neen tegen geweld" met alle contactgegevens van actieve professionals is hier beschikbaar.
Ondertekenende leden van het Platform: Gemeente en OCMW van Sint-Joost-ten-Node, DPS (Diensten voor Politionele Slachtofferbejegening van de Politiezone Schaarbeek/Sint-Joost/Evere, commissariaten 4 en 5), vzw : "La Voix des Femmes", "Le GAMS" (Groep voor de Afschaffing van Seksuele Verminking), "la Famille heureuse", "La Maison de santé Atlas", "La Maison rue Verte", "Maison de la Famille", "Winnie Kot", en "Turkish Lady".
Externe partners: vzw "Praxis Bruxelles" en "De lokale werkwinkel van Sint-Joost".

Sensibiliseringsacties rond 25/11

Ieder jaar op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, wordt er een week lang een spandoek symbolisch opgehangen aan de poort van het Gemeentehuis om de burgers van onze Gemeente te sensibiliseren.
Bovendien neemt de Dienst Gelijke Kansen deel aan en is zij medeorganisator van de nationale mars van 25/11 (Platform Mirabal Belgium) om te zorgen voor een verbinding tussen lokale, regionale en nationale acties. De politieke en bestuurlijke vertegenwoordigers van Sint-Joost-ten-Node sluiten zich sedert 2017 elk jaar aan bij de actie "Paarse handen" om de bevolking van Sint-Joost-ten-Node te mobiliseren voor de nationale mars van Mirabal België.Pièces de théâtre « Je l’aime, un peu, beaucoup… » et « Brut(es) de Décoffrage! »

https://brocolitheatre.wixsite.com/brocoli

Theaterstukken "Je l'aime, un peu, beaucoup..." en "Brut(es) de Décoffrage!"

Op vraag van de Schepen van Gelijke Kansen en de partners van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld heeft de vzw Broccoli Theater in 2013 het theaterstuk "Je l'aime un peu, beaucoup..." tot stand gebracht om jongeren in het secundair onderwijs te sensibiliseren rond liefdesrelaties in het tijdperk van de sociale netwerken.
Een tweede theaterstuk van het "Broccoli Theater", getiteld "Brut(es) de décoffrage!" rond het thema intimidatie werd eveneens in 2019 gecreëerd, met versterking door de organisatie van educatieve activiteiten voor leerlingen die het toneelstuk hebben gezien.
https://brocolitheatre.wixsite.com/brocoli

Jaarlijkse Valentijnsactie

Ter gelegenheid van Sint-Valentijn organiseert de Dienst voor Gelijke Kansen in partnerschap een conferentie om te bezinnen rond liefdesrelaties vanuit een andere invalshoek dan die welke gewoonlijk door de media en de reclame wordt gesuggereerd.  De thema's die tijdens deze conferenties aan bod komen, zijn divers en gevarieerd : intimidatie in de openbare ruimte, heldinnen in sprookjes en tekenfilms, toestemming, enz… In dit kader wordt eveneens een beroep gedaan op talrijke verenigingen zoals Garance, Amazone of de DSP (Diensten voor Politionele Slachtofferbejegening).

Het Verdag van Istanbul

Het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bekend als het Verdrag van Istanbul, is een internationaal verdrag van de Raad van Europa, dat de ondertekenende staten ertoe verbindt alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van huiselijk en familiaal geweld, uit te bannen. Het is het eerste juridisch bindende instrument op Europees niveau, dat een alomvattend rechtskader biedt voor de preventie van geweld, de bescherming van slachtoffers en het beëindigen van de straffeloosheid voor daders.
In maart 2016 heeft België dit verdrag ondertekend, dat op 1 juli 2016 in werking is getreden.
https://rm.coe.int/1680462533

De vzw "La Voix des Femmes", één van de leden van het Gemeentelijk Platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld, coördineerde voor België de realisatie van het alternatief verslag van het Verdrag van Istanbul om de implementatie van het Verdrag van Istanbul op het terrein te rapporteren en te evalueren.  De Gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft "La Voix des Femmes" uitgenodigd om de inhoud van dit verslag voor te stellen in het Gemeentehuis, ten behoeve van de gemeentelijke vertegenwoordigers en de lokale verenigingen met hun publiek.
http://lavoixdesfemmes.org/web/IMG/pdf/Rapport_Alternatif_Belgique-Schad...

Strijd tegen gedwongen huwelijken

Aangezien de gemeente Sint-Joost-ten-Node dichtbevolkt is, vooral met jongeren met verschillende culturele achtergronden, besteedt het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost-ten-Node bijzondere aandacht aan de kwestie van gedwongen huwelijken. Er werden opleidingen gegeven aan professionals uit de verenigingssector door het netwerk        "Mariage et Migration", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het Tennoodse grondgebied. In 2019 werd ook een sensibiliseringsactie rond dit onderwerp gevoerd met jongeren van het gemeentelijk Guy Cudell lyceum, ter gelegenheid van 8 maart, de internationale dag voor de rechten van de vrouw. Dit was een gelegenheid voor de leerlingen om zich uit te spreken over de begrippen toestemming, vrije keuze en andere onderwerpen die hen bezighouden op het vlak van seksuele en emotionele relaties...

Handeleiding voor aangifte "Zeg neen tegen seksisme in de openbare ruimte!"

De Dienst Gelijke Kansen heeft een meldingswijzer ter beschikking van de bevolking gesteld in het kader van de preventie en sensibilisering met betrekking tot de "seksismewet". De wet van 3 augustus 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte geeft immers een sterk signaal: seksisme mag niet licht worden opgevat en is ontoelaatbaar in een democratische samenleving die staat voor gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.

Deze meldingswijzer heeft tot doel om slachtoffers in eerste instantie te helpen omdat zij soms machteloos staan en op die manier de gevolgen van seksisme in de openbare ruimte te helpen verzachten.

Gender my school

De dienst Gelijke Kansen heeft het idee bedacht om voor het schooljaar 2022-2023 "Genderworkshops " te integreren in de gemeentelijke scholen, meer bepaald tijdens de Genderweken (de eerste twee weken van maart), om jongeren in staat te stellen de heersende stereotypen, namelijk de sociale verhoudingen tussen jongens en meisjes, te doorbreken en te situeren in de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

Locatie van het project

Basisscholen

 • Franstalige in Henri Frick, Joseph Delclef, Arc-En-Ciel, Les Tournesols en La Nouvelle École
 • Nederlandstalige in Sint-joost-aan-zee, basisonderwijs
 • Middelbare school : Gemeentelijk lyceum Guy Cudell

Beschrijving van het project

GENDER MY SCHOOL : een project dat tot doel heeft genderstereotypen te doorbreken en seksisme op school te bestrijden voor een vroegtijdige sensibilisering :

Organisatie van een tentoonstelling en genderworkshops in de gemeentelijke scholen van Sint-Joost-Ten-Node in het kader van de buitenschoolse activiteiten :

 • Een tentoonstelling over verschillende thema's zoals toestemming, patriarchaat, seksisme, genderdeterminisme, pesterijen op school en seksuele intimidatie, symbolisch geweld en gendergerelateerd geweld.
 • Een reeks animaties en bezinningen om de verwerking van informatie te vergemakkelijken.

Handicaps

Sensibilisering rond handicaps

Sedert 2015 organiseert de Gemeente Sint-Joost-ten-Node elk jaar op 3 december de Internationale Dag voor personen met een Handicap, en sinds 2019 op 5 december de Werelddag voor Gelijke Kansen, sensibiliseringen rond handicaps voor haar gemeentepersoneel en voor alle Tennoodse inwoners. Deze sensibiliseringen worden geconcretiseerd door diverse creatieve en informatieve activiteiten: sloganwedstrijden, filmvertoningen, actietheater, rollenspelen rond de verschillende vormen van handicaps, informatie- en bewustmakingsstands over de verschillende vormen van handicaps, in partnerschap met verenigingen of instellingen die in dit onderwerp gespecialiseerd zijn: "Maison des Sourds", "ASPH" (Socialistische Vereniging voor Personen met een Handicap), "BrAP" (Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap), …

Opleiding voor professionals (gemeentelijke opvangmilieu’s)

Voor de goedkeuring van het Charter voor de integratie van personen met een handicap in 2013 werden opleidingen over de opvang van kinderen met bijzondere noden georganiseerd voor vertegenwoordigers van de opvangmilieus en de gemeentelijke partners van de Gemeentelijke coördinatie van de lokale sector van Prille jeugd. In 2017 werd een opleiding over de inclusie van autistische kinderen en kinderen met specifieke noden verstrekt aan het personeel van de Franstalige gemeentelijke crèches. Gezien het succes van de opleidingen bij het personeel van de crèches is het de bedoeling dat ze een permanent karakter krijgen!

Verhaaltjes in gebarentaal in de gemeentelijke bibliotheken (fr en nl)

Sinds 2015 organiseert de vzw "Maison des Sourds" in onze gemeentelijke bibliotheek vertelateliers in gebarentaal, met de steun van de Dienst Gelijke Kansen. Deze ateliers zijn bestemd voor het grote publiek, met als doel de inclusie van slechthorende kinderen te bevorderen. De verhaaltjes worden gevolgd door een mimespel en knutselen. De Gemeente Sint-Joost helpt tevens al jaren met het drukken van het magazine "le Nouvelliste", uitgegeven door "Maison des Sourds", dat informatie geeft over de agenda van activiteiten en nuttige informatie voor slechthorenden.

Rapporten « Toegankelijkheidsdiagnose » over 4 gemeentelijke gebouwen/plaatsen

Het Gemeentecollege besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid, in het belang van iedereen, in het bijzonder van personen met een handicap, om een zo goed mogelijk onthaal in zijn gebouwen te garanderen.  Daarom is, na de administratieve procedures van 2016-2017, het project "Toegankelijkheidsdiagnose" van start gegaan. Dit project heeft met succes geresulteerd in 4 technische studierapporten met betrekking tot de volgende 4 gemeentelijke gebouwen: Gemeentehuis, Gemeentelijke bibliotheken (Fr en Nl), Preventiehuis, Georges Petre stadion (1 rapport per gemeentelijk gebouw), met de steun van de GOB Brussel-Plaatselijke besturen (Gelijke Kansen). Deze rapporten bevatten aanbevelingen voor redelijke aanpassingen, met name voor de gemeentelijke diensten Stedenbouw, Openbare Werken en Stadsvernieuwing, met het oog op een betere integratie van mensen met een handicap. Het project "Toegankelijkheidsdiagnose" omvatte tevens een opleiding van een halve dag over de toegankelijkheid van gebouwen voor technisch gemeentepersoneel, met als doel hen op te leiden rond de richtlijnen voor het ontwerpen van een toegankelijk gebouw.

Strijd tegen homofobie

Jaarlijkse actie rond seksuele oriëntatie LGBTQI+ (lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersekse, +: voor alle andere geslachten ...)

Sedert 2016 wappert de regenboogvlag elke 17 mei voor het Gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node, ter gelegenheid van de internationale dag tegen homofobie en transfobie.  "Çavaria", het Platform van Vlaamse LGBTQI+ organisaties, brengt deze actie op haar website onder de aandacht door de namen van de deelnemende Belgische gemeenten en de foto van hun vlag te publiceren.
https://www.cavaria.be/idahot-gemeenten

Deelname aan de campagne « All Genders Welcome »

Daarnaast neemt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node sinds 2017 actief deel aan de Campagne "All Genders Welcome", die uit 2 delen bestaat (fotoboodschap en opleiding van het personeel), geïnitieerd door de vzw "Rainbow House" en waaraan tal van Brusselse, Vlaamse en Waalse gemeenten bijdragen, enerzijds door inclusieve affiches te produceren en anderzijds door de opleiding van het gemeentepersoneel, om een inclusief en niet-discriminerend bestuur ten aanzien van LGBTQI+ personen te bevorderen.
Deze actie is een gelegenheid om eraan te herinneren dat alle koppels en gezinnen welkom zijn in onze Gemeente, dat ieder individu vrij is om zijn of haar genderidentiteit te beleven en dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn, zonder discriminatie en met wederzijds respect.
Campagne « All Genders Welcome »: http://rainbowhouse.be/nl/projet/all-genders-welcome/
Rainbow House asbl: http://rainbowhouse.be/nl/

Charters ondertekend door de Gemeente Sint-Joost-ten-Node

 • Europees charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven (2011)
 • Charter voor de integratie van personen met een handicap (2019-2024)
 • Samenwerkingscharter van het Gemeentelijk platform voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld (2013)

Contact

Egalité des Chances

Avenue de l'Astronomie 12-13
1210 Bruxelles
Marie-Cécile Leempoel

 

Laatst gewijzigd: 22.03.2023