Gemeentelijke gedecentraliseerde samenwerking

Gemeentelijke gedecentraliseerde samenwerking

Regio Oriental (Marokko)

Zie Foto's album

De gemeente Sint-Joost-ten-Node is een gemeente waar meer dan 125 nationaliteiten samenleven, een soort van wereldlaboratorium van de Noord-Zuidrelaties verzameld op haar 1km².
Als kleinste gemeente met het laagste inkomen per inwoner in België, blijft Sint-Joost toch een lokale overheid die dicht bij de burger staat, rijk is door de vermenging van culturen en een buitengewoon verenigingsveld, en het is daarin dat zij een belangrijke rol wenst te spelen op het vlak van internationale solidariteit, om kennis, ervaringen en know-how uit te wisselen in tal van domeinen van het lokale leven (dienstverlening aan de bevolking, netheid, cultuur, mobiliteit,...).

Deze inspanning is van essentieel belang, vanuit het gedeelde standpunt waarbij we de ongelijkheid willen verminderen van de toegang van de burgers tot openbare goederen en diensten, in het bijzonder
tot de buurtdiensten.

Concreet heeft de gemeente Sint-Joost deze laatste jaren nauwe socio-culturele uitwisselingsrelaties tot stand gebracht met Marokko, Turkije, de Filipijnen en Palestina en werkt zij aan projecten zoals de oprichting van diensten voor sociale actie, de verbetering van de voorzieningen en het invoeren van een steunprogramma van microkredieten teneinde lokale budgettaire vastleggingen aan te moedigen.

De doelstelling is om te strijden tegen kansarmoede door de versterking van de instellingen van de landen van het Zuiden.

Een jumelage vormt tevens een stevige vertrouwensbasis tussen twee gemeenten om de vriendschap, de samenwerking tussen twee gemeenschappen en de aanmoediging voor burgers, scholen en verenigingen te verbeteren en om ideeën te promoten die bijdragen tot het verbinden van de inwoners.

Marokko

Regio Oriental - landelijke gemeente Bni Mathar, stedelijke gemeente Aïn Beni Mathar & Provincie Jerada

Protocol: ondertekening van een Overeenkomst van Ontwikkelingssamenwerking in 2011 met 3 politieke
Actiedomeinen: sociale beleidsvoeringen

  • Oprichting van een dienst Sociale Actie
  • Ontwikkeling van een coördinatie van de lokale actoren (verkozenen, ambtenaren en verenigingen)
  • Versterking van de bevoegdheden in Sociale actie (opvoeding, gezondheid, beroepsopleidingen, uitrusting van een Cultureel centrum en van een bibliotheek, sensibilisering rond emancipatie van vrouwen, organisatie van kooken naaiworkshops, opleidingen om de bekwaamheden van de verkozenen en de ambtenaren in sociale actie te versterken, realisatie van gemeentelijk ontwikkelingsplan, uitwisselingsbezoeken, schoolhulp (bibliotheek, boeken, lessen, speelplaatsen in de scholen, informatica-uitrusting, schoolvervoer), organisatie van platformen in Marokko en in België,...

De stad Tanger

Protocol: Jumelage sedert 2014
Actiedomeinen: de twee entiteiten komen overeen om gezamenlijke inspanningen te leveren, op basis van gelijkheid en wederkerigheid, met het oog op de bevordering van innige contacten tussen de inwoners alsook de uitwisseling van goede praktijken en ervaring voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de twee gemeenten op het vlak van gezondheid, sociaal werk, economie, opvoeding, kunst, cultuur, sport, leefmilieu en mobiliteit.

Turkije

De stad Eskisehir

Protocol: Jumelage sedert 2014
Actiedomeinen: de twee entiteiten komen overeen om gezamenlijke inspanningen te leveren, op basis van gelijkheid en wederkerigheid, met het oog op de bevordering van innige contacten tussen de inwoners alsook de uitwisseling van goede praktijken en ervaring voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de twee gemeenten op het vlak van gezondheid, sociaal werk, economie, opvoeding, kunst, cultuur, sport, leefmilieu en mobiliteit.

Filipijnen

Provincie Pangasinan – de stad Binalonan

Protocol: ondertekening van een Overeenkomst van Ontwikkelingssamenwerking in 2015
Actiedomeinen: socio-economische beleidsvoeringen
Strijd tegen kansarmoede door acties van sociale economie, educatie en gezondheid (mobiele kraampjes, informatica-uitrusting, steun aan de verenigingen door micro-kredieten, bibliotheek...)

Palestina

Regio Oost - Jeruzalem – de stad Al Aizaria

Protocol: ondertekening van een Samenwerkingsprotocol in 2017
Actiedomeinen: de partners verbinden zich ertoe om hun inspanningen voor samenwerking te bundelen in één of meerdere actiedomeinen die als prioritair worden beschouwd. Het doel is om sociale acties tot stand te brengen op een transversale manier, d.w.z. die tegelijk betrekking kunnen hebben op economie, cultuur, sport, enz.

Netwerk van de Belgische lokale overheden voor Palestina

Toetreding: in 2014
Actiedomeinen: dit netwerk heeft tot doel om de gedecentraliseerde samenwerking te verbeteren met Palestina via uitwisselingen van bekwaamheden, goede praktijken en ervaring maar tevens om gezamenlijke projecten tot stand te brengen tussen Belgische en Europese lokale overheden. Website van het netwerk.

Europese netwerken

Sint-Joost maakt deel uit van verschillende netwerken binnen de Europese gemeenschap LU DEN, LIAISON EUROPE, INFOS DAY, ALDA, enz. De dienst Internationale Relaties neemt deel aan alle activiteiten georganiseerd om het dagelijks leven in de gemeente voor te stellen en te promoten.

Republiek Bulgarije

Gemeente Kardzjali


Protocol : ondertekening van een Samenwerkingsakkoord op 7 mei 2019 te Sint-Joost-ten-Node
Actiedomeinen : de partners verbinden zich ertoe om hun samenwerkingsinspanningen te verenigen in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen. De partners wensen met name samen te werken inzake Burgerlijke stand teneinde de administratieve formaliteiten en het verkrijgen van documenten door hun staatsburgers te vergemakkelijken.

Roemenië 

5de District van Gemeente Boekarest

                             

Protocol : ondertekening van een jumelage-protocol in maart 2018
Actiedomeinen : de doelstellingen van dit protocol zijn meerbepaald economische ontwikkeling, promotie van het toerisme, culturele, sportieve en educatieve uitwisselingen.

Selembao in de Democratische Republiek Congo

De Gemeentelijke autoriteiten hebben vandaag hun verbroedering officieel gemaakt met de Gemeente Selembao in de Democratische Republiek Congo.

Dit akkoord werd gesloten naar aanleiding van de verkennende missie onder leiding van Burgemeester Emir KIR en de Schepen van Internationale Betrekkingen, Dorah ILUNGA in oktober 2019, om potentiële partners te ontmoeten en de prioriteiten voor de intercommunale samenwerking te bepalen.

Ter herinnering, de Gemeente Sint-Joost heeft reeds zeven internationale partnerschappen met de Stad Tanger, de regio Oriental, de stad Eskisehir, de stad Binalonan, de stad Al Aizaria, de stad Kardzjali en het 5e district van de Gemeente Boekarest. Dit laatste akkoord met Selembao vervolledigt het internationale beleid dat de Gemeente Sint-Joost wil voeren door bij te dragen tot de ontwikkelingssamenwerking.

Contact

Internationale betrekkingen & Samenwerking

Sterrekundelaan 12
1210 Brussel
Khalid Charef

Laatst gewijzigd: 17.12.2020