Gewestelijke verkiezingen, federale & Europese verkiezingen 2019

De volgende gewestelijke, federale en Europese verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers worden uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 26 mei 2019 (zoals elke 5 jaar).

Het gaat om volgende verkiezingen :

 • Federaal - wetgevend niveau : de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Europees niveau : de 21 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn

Voorwaarden

De verkiezingen verlopen volgens een systeem van universele stemming waarvoor een principe van proportionele vertegenwoordiging wordt toegepast. Elke kiezer beschikt over één stem. De stemming is geheim en verplicht.
Belgen (min. 18 jaar) worden ambtshalve ingeschreven op de kiezerslijsten. Burgers uit de 28 landen van de Europese Unie buiten België alsook niet- Europese burgers kunnen zich inschrijven onder bepaalde voorwaarden. De inschrijving op de kiezerslijsten wordt afgesloten op 28 februari 2019.

Iedere ingeschreven kiezer dient zich naar de stembussen te begeven op 26 mei 2019 aangezien de stemming verplicht is in België.

Kiesvoorwaarden voor Belgen :

 • Belg zijn
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Belgen die in het buitenland verblijven :

 • Belg zijn
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Niet uit het stemrecht ontzet zijn op 26 mei 2019
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters gehouden in een consulaire beroepspost
 • Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Europese burgers :


Overeenkomstig het Verdrag van Maastricht kan iedere burger van de Europese Unie die verblijft in een Lidstaat waarvan hij geen burger is het stemrecht verkrijgen (= kiezer zijn) en het verkiesbaarheidsrecht
(= kandidaat zijn) bij de gemeentelijke verkiezingen.

 • Burger zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of vermeld staan in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • Burger- en politieke rechten genieten
 • Zich laten inschrijven op de kiezerslijst ten laatste op 28 februari 2019, en dit zelfs indien men reeds vermeld staat op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement

Een burger van een lidstaat van de Europese Unie die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.

Het inschrijvingsformulier dient te worden overhandigd aan het loket van de dienst Kieszaken (dienst Bevolking), hetzij per mail : , hetzij per brief en maakt het mogelijk een toelating te krijgen gevolgd door een kiesoproepingsbrief, het nodige document om toegang te krijgen tot de stemming.

Gewestelijke verkiezingen

Op 26 mei 2019 worden de leden verkozen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap alsook de Belgische leden van het Europees Parlement voor een duur van 5 jaar.

 • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel;
 • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast;
 • iedere kiezer kan één stem uitbrengen;
 • de stemming is geheim;
 • de stemming is verplicht;
 •  de stemming vindt plaats in uw gemeente.

Het Brussels Parlement telt 89 zetels :

 • 72 Franstalige
 • 17 Nederlandstalige

De 17 Nederlandstalige mandatarissen hebben hetzelfde politieke gewicht als de 72 Franstalige (de regerende coalitie dient dus een meerderheid te vormen in de twee taalgroepen)

 • Het Waals Parlement telt 75 zetels (er is geen specifiek quotum voor de Duitstaligen)
 • Het Vlaams Parlement heeft zich gesplitst in de Vlaamse Gemeenschap

Federale verkiezingen

De federale staat houdt belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken... De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen in het kader van de materies die ze beheren.

Op 26 mei 2019 worden de leden verkozen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (150 kamerleden). Wat taal betreft, is de Kamer samengesteld uit 62 Franstaligen en 88 Nederlandstaligen voor een duur van 5 jaar. de website van de Kamer : www.dekamer.be informeert over de verkiezingen, de samenstelling, de organen, de werking, de bevoegdheden en de beleidscontrole van de Kamer.
De Senaat, niet-permanent orgaan van de deelentiteiten, is samengesteld uit 60 senatoren aangeduid door de parlementsleden van de volgende Gemeenschappen en Gewesten sedert de zesde staatshervorming in 2014:

 • 29 Nederlandstaligen van het Vlaams Parlement
 • 20 Franstaligen :
  10 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel waarvan er 3 gedomicilieerd moeten zijn in Brussel
  8 van het Waals Parlement
  2 van de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • 1 Duitstalige van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • 10 gecoöpteerde senatoren (op basis van de resultaten van de Kamer)

De federale uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de federale regering. Deze bestaat uit maximum 15 ministers benoemd door de Koning.
De eerste minister eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Daar kunnen ook nog staatssecretarissen aan toegevoegd worden.

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federal...
https://www.federale-regering.be

In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd.

Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website :
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-...

https://verkiezingen.fgov.be

Europese verkiezingen

België beschikt over 21 zetels voor 705 Europese parlementsleden & de Voorzitter in het Europese Parlement : 12 voor het Nederlandstalig College, 8 voor het Franstalig College en 1 voor het Duitstalig College.

Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Joost-ten-Node dienen zich niet in te schrijven voor de verkiezingen. Ze worden automatisch ingeschreven op de kiezerslijst.

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost. U vindt hier meer informatie over op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. U vindt hier meer informatie over www.europeanelections.belgium.be. Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.

De inschrijvingen bij de dienst Bevolking of Kieszaken van de gemeente Sint-Joost-ten-Node werden afgesloten op 28 februari 2019.

In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.
Op deze manier kan de volmachthebbende stemmen in naam van de volmachtgever. Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. De volmacht ken worden gegeven tot op de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag voor de stemming. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd.

Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website :
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-...

In de praktijk

De oproepsingsbrief

Alle burgers-kiezers die het stemrecht genieten bij de gewestelijke/federale/Europese verkiezingen van zondag 26 mei 2019, werden eind februari ingeschreven op de kiezerslijsten. Het is op basis van deze lijsten dat de oproepingsbrieven worden verzonden, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Wanneer de oproepingsbrief niet aan de kiezer kan worden bezorgd, dan zal deze worden neergelegd op het Gemeentesecretariaat waar de kiezer deze kan afhalen tot op de dag van de verkiezingen, ’s middags. Enkel personen die een oproepingsbrief hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden in de stembureau’s.

Indien u uw oproepsingsbrief voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 niet heeft ontvangen of heeft verloren, zijn er verschillende oplossingen mogelijk :

 • bellen naar T 02 220 25 32 om een duplicaat te ontvangen van uw oproepsingsbrief en/of uw kiezersnummer en het adres van uw stembureau
 • een mail zenden om een duplicaat te ontvangen van uw oproepingsbrief en/of uw kiezersnummer naar kieszaken
 • u naar het gemeentebestuur begeven(loket 10) tijdens de openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u, dinsdag van 16u tot 18u30, zaterdag 25 mei van 9u tot 16u en zondag 26 mei van 9u tot 12u.
 • u naar uw gebruikelijk stembureau begeven met uw  identiteitskaart (ter plaatse zal uw stembureau en uw kiezersnummer worden meegedeeld)

Volmacht

De kiezer die op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats door een tijdelijk verblijf in het buitenland en bijgevolg in de onmogelijkheid is om zich aan te melden in het stembureau, voor zover de onmogelijkheid werd vastgesteld door de Burgemeester of zijn afgevaardigde, kan op vertoon van de nodige verantwoordingsstukken een aanvraag tot volmacht indienen om zijn stem aan een derde toe te vertrouwen. Deze aanvraag moet ten laatste op de dag voor de verkiezing worden ingediend.

Opgepast, er bestaan 7 wettelijke voorwaarden die de stemming door volmacht mogelijk maken (deze is niet toegestaan voor alle beletsels). Ter herinnering, de stemming is een burgerlijke en persoonlijke handeling en het is belangrijk om een vertrouwenspersoon aan te duiden om deze taak tot een goed einde te brengen met inachtname van de wens van de persoon die zich laat vervangen. Indien bepaalde personen trachten om tal van volmachten te verzamelen, is het ten zeerste aan te raden om dit soort van praktijken te wantrouwen aangezien een volmachthebber slechts mag beschikken over één enkele volmacht.

Mogen stemmen door volmacht :

 • Zieke en/of gehandicapte personen
 • Personen die verhinderd zijn om professionele- of dienstredenen
 • Scheepvaarders, ambulante handelaars en kermiskramers
 • Gevangenen
 • Kiezers die verhinderd zijn door hun religieuze overtuigingen
 • Studenten
 • Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

De volmacht dient te worden opgesteld op een formulier dat gratis wordt afgeleverd door de gemeente.

Volmacht voor Belgische kiezers :
Kiezers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

Volmacht voor Europese kiezers :
Kiezers van het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

De volmachtformulieren worden tevens gratis afgeleverd aan loket 10 van de dienst Bevolking.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Stembureau’s

In Sint-Joost zijn er 12 stembureau’s voorzien om de kiezers te ontvangen van 8u tot 16u.
Er wordt aangeraden om niet te laat te komen om lange wachtrijen te vermijden.

 • Nrs. 1-2 en 3 : Sint-Franciscusstraat 19-21 (school Les Tournesols)
 • Nr. 4 : Overvloedstraat 19 (school Arc-en-Ciel)
 • Nrs. 5-6 : Warmoesstraat 52 (school J. Delclef)
 • Nrs. 7-8 : sportzaal Guy Cudell - Tweekerkenstraat 107
 • Nrs. 9-11 : Braemtstraat 55-57 (school Henri Frick)
 • Nr. 12 : Schietschijfstraat 5 (Rustoord Anne Sylvie Mouzon)

Elk stembureau bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter ; een secretaris, een adjunct-secretaris met aantoonbare ervaring in informatica alsook vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters.

Geldig stemmen

Zich voorbereiden

 • op voorhand beslissen voor wie (of voor welke partij) te stemmen (hierdoor vermijdt u te moeten nadenken in het stemhokje).
 • hou uw identiteitskaart en oproepingsbrief bij de hand. Zonder identiteitskaart kan er niet worden gestemd !
 • probeer om niet op het laatste moment toe te komen

Aangezien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de geïnformatiseerde stemming wordt gebruikt, kan er niet voor meerdere verschillende partijen worden gestemd, noch voor kandidaten die tot verschillende partijen behoren noch tegelijk voor een partij en voor één of meerdere kandidaten.

Na een lijst te hebben gekozen, kan de kiezer :

 • hetzij zijn stem uitbrengen in het vakje bovenaan de lijst (lijststem)
 • hetzij zijn stem uitbrengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (nominatieve stemmen).

De stemming, die nu geïnformatiseerd is, kan worden gecontroleerd door de burger aangezien ieder stembureau een verificatiemachine zal bevatten, die de kiezer toelaat om de geregistreerde stemming na te kijken.

Zich laten helpen

Aangezien de stemming een persoonlijke en geheime handeling is, is het strikt verboden om zich in het stemhokje te laten vergezellen door een persoon van de familie of door een vriend. Enkel de Voorzitter van het stembureau of één van de bijzitters aangeduid door de Voorzitter mag een persoon vergezellen in het stemhokje om hem de te volgen werkwijze te tonen. We merken op dat de Voorzitter van het stembureau alsook de bijzitters beëdigd zijn om hun functie te vervullen.
Gehandicapte personen kunnen zich laten helpen door de persoon van hun keuze (het volstaat om zich te melden bij de Voorzitter van het stembureau).

Stemming onder toezicht

In België worden de verkiezingen naar behoren gecontroleerd. Hierbij herinneren wij eraan dat een politiebesluit afkomstig van de Gouverneur van Brussel iedere affichering, opschriften, tekeningen of foto's, pamfletten of borden voor verkiezingsdoeleinden verbiedt, zelfs op de voorbehouden en toegestane plaatsen vanaf zaterdag 25 mei om 22u tot zondag 26 mei om 16u, alsook tussen 22u en 7u tot 25 mei. Wij merken op dat aanplakking (ongeacht van welke aard) buiten de voorziene plaatsen verboden is. Dit heeft eveneens betrekking op bijvoorbeeld privé-voertuigen of caravans... die eenvoudig kunnen worden verwijderd door de politie.

Externe waarnemers

Er kunnen waarnemers het verloop van de verkiezingen in Sint-Joost komen observeren. Soms komen ze het publiek interviewen bij het buitengaan van de stembureau's over algemene onderwerpen zoals de stemming in België, wat dit voorstelt enz.

Elektronisch Stemmen

https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/elektronisch-stemmen

Resultaten

De Federale Overheidsdienst "Binnenlandse Zaken" heeft een site gerealiseerd om elke burger toe te laten kennis te nemen van de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement, de federale Kamer en de regionale verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. https://verkiezingen2019.belgium.be

Op zondag 26 mei 2019 zullen de resultaten van de verkiezingen worden gepubliceerd op deze pagina, en dit vanaf 16u.
De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden gepubliceerd vanaf 23u.

Contact

 

Downloaden

Circulaire du 19/11/2018 pdf - 1.64 MB

Laatst gewijzigd: 20.02.2024