Huren van sociale woning

Goedkope Woningen (GW)

De Goedkope Woningen, GW, zijn een vastgoedmaatschappij van openbare dienst, die 800 sociale woningen of gelijkgesteld aanbiedt of beheert over de gemeente Sint-Joost.
Toelatingsvoorwaarden

Momenteel hebben de GW 40 woningen tot hun beschikking die worden gerenoveerd en in de komende maanden zullen worden aangeboden aan de eerste betrokken gezinnen. Uiteraard zullen in de loop van het jaar andere woningen vrijkomen en deze zullen eveneens worden gerenoveerd en aangeboden voor de bewoners. De financieringen door BELIRIS zijn een buitenkans voor de GW en voor hun huidige en toekomstige huurders.

Onlangs gerenoveerde projecten of momenteel in renovatie :

  • Complex GW Linné/Planten : zware renovatie van 50 woningen van 1 tot 3 kamers lage energie met een crèche op het gelijkvloers die 36 kinderen zal kunnen opvangen en een semi-openbare groene ruimte
  • Toren GW Musin : heropbouw van een toren van 41 sociale woningen volgens de lage energienormen
  • Verbouwing en renovatie van het gebouw gelegen Vanderhoevenstraat 13 (14 woningen) (2015)
  • Vervanging van de tellers voor warm en koud water en installatie van warmtemeters op de 490 verwarmingen van de 78 woningen van het gebouw gelegen Molenstraat 41
  • Isolatie (dak, een gedeelte van de achterste ramen…) en herstelling van de dichtheid van de balkons en terrassen van het gebouw gelegen Artisjokstraat 17-19 (21 woningen) 
  • Isolatie (dak, een gedeelte van de achterste ramen…) en herstelling van de dichtheid van de balkons en terrassen van het gebouw gelegen Verbondsstraat 29-31 (19 woningen)
  • Verbouwing en renovatie van het gebouw gelegen A. Lynenstraat  21 (10 woningen) (2014)

Verfraaiingspremie
 

Sociaal Vastgoedagentschap (AIS) van Sint-Joost

Een sociaal vastgoedagentschap (AIS) is een vereniging die optreedt als tussenpersoon tussen de eigenaars verhuurders en de huurders op zoek naar een woning.
Zijn voornaamste doelstelling is het bevorderen van de terbeschikkingstelling van gebouwen zowel afkomstig uit het privé- als het openbaar park teneinde tegemoet te komen aan de vraag naar kwaliteitsvolle woningen.
Het onroerend park van het Sociaal vastgoedagentschap van Sint-Joost is samengesteld uit 210 woningen waarvan 100 in Sint-Joost. Het betreft voornamelijk studio’s of appartementen met 1 of 2 kamers ter beschikking gesteld aan gezinnen met een laag inkomen die een huurprijs kunnen genieten in verhouding tot hun inkomsten.
Het Toewijzingsreglement, dat in werking is getreden in juli 2014 volgens de gewestelijke norm, brengt dynamiek in de chronologische wachtlijst door voortaan wegingspunten te voorzien om gemakkelijker tegemoet te kunnen komen aan bijzondere of dringende situaties. De eigenaars van de woningen worden tevens geresponsabiliseerd voor het onderhoud van het goed dat hen wordt toegewezen.

De woningen beheerd door het AIS, die voor 90 % bewoond zijn, blijken soms overbezet te zijn : bij sommigen breidt het gezin uit, bij anderen verschijnen onverwachte medehuurders. Het agentschap spant zich in om zijn aanwezigheid op het terrein te versterken zodat de levensomstandigheden in de woningen zo gunstig mogelijk kunnen worden bijgestuurd of aangepast.

Toelatingsvoorwaarden:

  • geen eigenaar zijn van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning 

  • niet over inkomsten beschikken die hoger liggen dan de toelatingsdrempel voor sociale woningen (www.slrb.irisnet.be)

Règlement d'attribution 2019

Rapport d'activités 2018

Bilan interne - exercice 2018

OCMW van Sint-Joost

De dienst Huisvesting van het OCMW helpt en ondersteunt de begunstigden van het OCMW om de  problemen op te lossen waarmee ze te maken krijgen in hun woning of zodat ze toegang krijgen tot woningen die conform zijn en beantwoorden aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiënenormen.
Het is tevens de taak van de begeleiders om tussen te komen bij een conflictuele relatie met de eigenaar. Zo spelen zij de rol van bemiddelaar tussen de huurder en de eigenaar. Ze zien toe op de naleving van ieders rechten en verplichtingen.
In alle gevallen waken zij erover dat de woningen aangepast zijn aan gezinnen en dat de huurprijzen betaalbaar blijven.

Meerdere malen per jaar komen alle actoren die werken rond de verschillende aspecten van huisvesting in Sint-Joost samen bij het OCMW om hun inspanningen te coördineren, nuttige informatie en ervaringen uit te wisselen.

In totaal buigt een twintigtal personen van het OCMW, van de gemeente, de GW (Goedkope Woningen), het AIS (Sociaal Vastgoedagentschap), verenigingen en soms gewestelijke ambtenaren zich over kwesties in verband met huisvesting van de minst bemiddelde personen. Ieder draagt zijn steentje bij, naargelang zijn ervaring op het terrein en de problemen waar de verschillende publieken mee kampen.

De Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De BGHM is de Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze heeft als voornaamste bevoegdheid de openbare sociale huisvesting en oefent het toezicht uit op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) die opereren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op haar website vindt u alle info over het profiel van kandidaat-huurders en over de toelatingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een sociale woning.
www.slrb.irisnet.be

Huisvestingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Huisvestingsfonds beschikt over een park van ongeveer 1.000 woningen te huur verdeeld over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze woningen zijn voorbehouden voor de gezinnen die de toelatingslimieten tot sociale woningen niet overschrijden en geen eigenaar zijn van een woning.
Er worden wachtlijsten opgesteld. De anciënniteit van de aanvraag is het voornamelijkste toewijzingscriterium. Bijzondere sociale omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een snellere toewijzing van een woning maar over het algemeen is de wachttijd lang.

Contacten

Goedkope Woningen (GW)

Amédée Lynenstraat  21
1210 Brussel
Gauthier Gilot

Agence Immobilière Sociale de Saint-Josse (AISSJ)

Uniestraat 4
1210 Brussel
Vincent Michotte

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

Woningsfonds

Zomerstraat 73
1050 Bruxelles

Laatst gewijzigd: 09.01.2023