Gemeentelijke begroting 2016

place Houwaert

De gemeente blijft verder investeren zonder te raken aan de portefeuille van de gezinnen

De gemeente Sint-Joost oriënteert haar begroting 2016 ten gunste van de gezinnen en tracht tegemoet te komen aan de vele noden van de Tennodenaars alsook aan de demografische uitdaging (+ 20 % inwoners op 10 jaar tijd). De wil om nieuwe diensten aan te bieden zonder een belastingverhoging of heffingen te moeten invoeren voor de belastingbetalers is de drijfveer van deze legislatuur. In geen geval mag de strikte begroting wegen op de inwoners. Er wordt eerder de voorkeur aan gegeven om met de gemeentelijke diensten verder inspanningen te blijven leveren voor het beheer van de uitgaven en de verbetering van de inkomsten.
Ondanks een uiterst moeilijke context stelt de gemeente een begroting 2016 voor die nagenoeg in evenwicht is en toelaat om de realisatie voort te zetten van de projecten die werden aangekondigd sedert het begin van de legislatuur. Er werd niet minder dan
83 miljoen euro zorgvuldig verdeeld naargelang ieders noden.

1. Beheer van de gewone uitgaven

Er werden grote inspanningen geleverd op het vlak van werkingskosten met een vermindering van 18,3 % tegenover de begroting 2015, hetgeen meer bepaald kan worden verklaard door de daling van de energiefactuur gerealiseerd dankzij belangrijke investeringen in de gemeentelijke gebouwen, en door een betere schatting van de reële noden van de diensten. De personeelsuitgaven en de jaarlijkse dotaties voor het OCMW en de Politiezone werden eveneens gestabiliseerd.

2. Verhoging van de investeringen

• Huis van culturen : na de aankoop in 2015 van de gebouwen Leuvensesteenweg 33 (le Marignan) en van Scailquinstraat 36-38 (la Chapelle) voor een bedrag van 4 miljoen euro gefinancierd door het Brussels Gewest, wordt eind dit jaar 2016 de lancering van de werken in het Huis van culturen voorzien, één van de hoofdprojecten van dit mandaat. Het cultureel geheel zal onder andere een voorstellingszaal bevatten van 500 plaatsen, een tenroonstellingsruimte, een sociaal restaurant alsook drie woningen. De renovatie wordt gefinancierd ten belope van 95 % door het Gewest en Beliris, de resterende 5 % door de gemeente. Dit bewijst de bekwaamheid van de gemeente om de middelen te halen bij de subsidiërende overheden.
• In april 2016 zal « le P’tit Boule », de 5de gemeentelijke crèche, haar deuren openen op de Leuvensesteenweg. Dit stemt overeen met een investering van ongeveer 300 000€, waarvan 125 000€ werd aangebracht door subsidies en 175 000€ door eigen fondsen. Bovendien zullen 2 andere crèches, die momenteel worden ingericht (de ene Franstalig, de andere Nederlandstalig), eind dit jaar worden ingehuldigd, voor een investeringsbedrag van 3,7 miljoen euro gesubsidieerd door het Gewest.
• Sint-Joost werkt tevens aan de verfraaiing van de wijken en de verbetering van het leefkader van de Tennodenaars en de gebruikers. De doelstelling tegen het einde van de legislatuur is de vervaardiging van ons eigen stadsmeubilair en de bebloeming van Sint-Joost. Zo zal een eerste fase in 2016 de aankoop en de renovatie zijn voor een bedrag van één miljoen euro van een opslag-/werkplaats te Evere die moet dienen voor de realisatie van banken, paaltjes en bloembakken. De werken voor de aanleg van een nieuw park tussen de Grensstraat en de Warmoesstraat zijn eveneens voorzien voor het einde van het jaar. Dit betekent een investering van 1,8 miljoen euro waarvan 800 000 € wordt gefinancierd door het Gewest.

3. Steun voor het budget van de gezinnen

• Geen verhoging van de belastingen voor de inwoners.
• Vermindering van de bijdragekosten voor een groot aantal administratieve documenten (naar 7 € i.p.v. 7,5 €) en paspoorten met een winst van 6 € /paspoort (95€ in plaats van 101 €).
• Gelijkstelling van de opvangkosten in de scholen met de laagste tarieven.
• Behoud van de sportcheques. Het College zet zijn actie verder om sport toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht de sociale situatie. Er wordt jaarlijks 100 000 € vrijgemaakt om de toegankelijkheid tot sport mogelijk te maken voor de jongsten van 4 tot 18 jaar en vandaag betekent dit een terugbetaling van de kosten, tot 200 €/ per sportseizoen, voor elk kind.
• Verhoging van de renovatiepremies : de gemeente heeft beslist om de eigenaars en de handelaars aan te moedigen om hun goed te renoveren door de toekenning van renovatiepremies. Een budget van bijna 200 000 €/jaar wordt voorzien waarvan ongeveer 1/3 op eigen fondsen en 2/3 door het Gewest om dit project, dat een enorm succes is bij de geïnteresseerden, in goede banen te leiden.

4. Nieuwe ontvangsten in 2016

Investeringen in de nieuwe projecten en steun aan de Tennoodse gezinnen worden eveneens gefinancierd door aanvullende inkomsten.
• De buitengewone begroting voorziet een geheel van inkomsten uit het rationaliseringsbeleid van het gemeentelijk patrimonium door de verkoop van goederen, gebudgetteerd op iets meer dan 4,25 miljoen euro.
• Stijging van de inkomsten uit de kantoorbelasting (+ 2,85 miljoen euro tegenover 2014) dankzij een betere inventarisering en een nominale stijging van de belasting alsook van de inkomsten uit de belasting op hotelkamers (+ 900 000 € dankzij een betere inventarisering, een nominale stijging van de belasting en de verandering van categorie naar boven toe van een hotel).
• Storting van een uitzonderlijke dotatie van de Federale staat van bijna 500 000 € die kan worden verklaard door de regularisatie van een verschuldigd bedrag.
• Aanvullende huurinkomsten afkomstig van de nieuwe woningen (bijna 50 000 €).
• Voortaan zullen de parkeerinkomsten (350 000 €) volledig worden geïnd door de gemeente aangezien in 2015 de afschrijvingen van de parkeerautomaten ten einde zijn gelopen.

Over het tekort

De resultaten op de gecumuleerde rekeningen voor dit jaar vertonen een batig saldo van 298 086€ op de begroting 2016. We stellen echter een daling vast van dit overschot in de loop van de laatste jaren. Deze kan met name worden verklaard door de wens om gemeentelijke rekeningen aan te zuiveren, hetgeen zich heeft vertaald in het oninbaar verklaren van voorziene maar niet ontvangen inkomsten (-3,8 miljoen €) voor de begrotingsjaren 2014, 2015 en 2016.
Het in aanmerking nemen van de resterende 50 % die te innen zijn van de gewestelijke dotatie voor de verbetering van de begrotingssituatie van de gemeenten (+ 692 917 €), mits de voorwaarden van het toezicht die werden gesteld bij de neerlegging van het driejaarlijks begrotingsplan, zal toelaten om de resultaten op de gecumuleerde rekeningen te verbeteren en de begroting 2016 in evenwicht te brengen.

Conclusie

Ondanks de moeilijke context voor de gemeenten consolideert de gemeentelijke overheid van Sint-Joost de resultaten en houdt zij de koers aan die werd vastgelegd in de Algemene Beleidsverklaring 2012-2018.
Door haar stedelijk renovatiebeleid gaat de gemeentelijke overheid actief mee de demografische uitdaging aan en komt zij tegemoet aan de vraag van het Gewest, dat van deze problematiek een prioriteit heeft gemaakt.
Voor bijkomende details vindt u de synthesenota en de beleidsnota van de begroting 2016 op www.sint-joost.be.

Financiëndienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Abderahim Gharbi

Downloaden

pdf - 1.56 MB
pdf - 2.2 MB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).